Bejelentés és díjfizetés: MAGÁNSZÁLLÁSHELY

TV vagy más zeneszolgáltatásra alkalmas eszköz található magánszálláshelyén? Itt pár kattintással elintézheti az Artisjus-bejelentést!

Miért kell jogdíjat fizetni?

A televízió, vagy bármely más zeneszolgáltatásra alkalmas eszköz segíti a vendégek kikapcsolódását a szálláson. A vendégek elégedetten távoznak, kedvező véleményt osztanak meg és nagyobb eséllyel térnek vissza. Így a zene végső soron hozzájárul a szálláshely bevételeinek növeléséhez. A jogdíjjal nyílik lehetőség a dalszerzők, előadók és kiadók költségeit szétosztani azok között, akiknél a zene felhasználása a szolgáltatás értékét növeli. Évente 15 ezer magyar szerzőnek és több tízezer külföldi szerzőnek fizetünk ki jogdíjat, ami a zene alkotóinak fizetése, a zenész-dalszerzők egyik legfontosabb bevételi forrása.

Az Explorer böngészőt nem támogatja az űrlap.

Üzemeltető adatai
Állandó lakcím
Levelezési cím
Székhely címe

Formátum: +36201234567
Szálláshely adatai
Szálláshely címe

Nyitvatartás időszaka

Felhasználás adatai
Az első olyan nap, amikor a már megnyitott szálláshelyen az eszköz is ki volt (vagy ki lesz) helyezve. A zenefelhasználást ettől a naptól fogjuk kiszámlázni
Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat elfogadására, valamint a felhasználási szerződés aláírására, és az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásra megfelelő képviseleti joggal rendelkezek. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban feltüntetett szálláshely és felhasználási adatokat hiánytalanul, a valóságnak megfelelően adtam meg, így azok az általam képviselt üzemeltető felhasználásának valós körülményeit megfelelően tükrözik, és ezzel összefüggésben tudomásul veszem, hogy az Artisjus a felhasználásért fizetendő jogdíjat ezen adatok alapján számítja ki és foglalja bele a szálláshely üzemeltetője részére megküldésre kerülő jogdíjfizetési értesítőibe.

Tudomásul veszem, hogy a felhasználási engedély megszerzésének a feltétele a jogdíj megfizetése. Tudomásul veszem, hogy az Szjt. 25. § (4) bekezdése értelmében köteles vagyok előzetesen bejelenteni, ha az általam képviselt üzemeltető a szálláshelyen bármilyen, a zenefelhasználást érintő változást tervez, köteles továbbá előzetesen megadni mindazon adatokat, amelyek a jogdíj megállapításához szükségesek.

Felhasználó a jelen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy az Artisjus természetes személy felhasználókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját (https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2020/07/13_cikk_termeszetes_szem_felhasznalok.pdf) megismerte és abban foglaltakat elfogadta.

Honnan hallott a jogdíjfizetési kötelezettségről?
Felhasználási szerződés

A felhasználási szerződés létrejött az az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (1016 Budapest, Mészáros u. 15 – 17.) (az Artisjus) -  és a megjelölt üzemeltető (a Felhasználó) között az Szjt. 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4), (5), (6) bekezdésében, 28. § (2) és (3) bekezdésében és 77. §-ában, illetve a Kjkt. 17.§ (1) bekezdés, és a Kjkt. 59. § (1) bekezdése és a Kjkt. 10. § (1) bekezdése, valamint az Artisjus adott időszakra vonatkozó, a Kjkt. 57-58. § és a XVII. fejezete alapján jóváhagyott és a Hivatalos Értesítőben nyilvánosságra hozott „V” jelű díjszabása alapján (a Díjszabás, amelynek teljes szövege hozzáférhető a www.artisjus.hu című honlapon) a mai napon az alábbi tartalommal:

  1. A Felhasználás: A Felhasználó kijelenti, hogy a megjelölt Szálláshelyet üzemelteti, és ott az Adatszolgáltatási lapon rögzített felhasználási körülményeknek megfelelően és a megjelölt technikai eszköz(ök) útján Zeneművek és Irodalmi művek, kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek, valamit a rádió- és televíziószervezetek műsorába foglalt, az Szjt. 28.§ (4) bekezdésében megjelölt további jogosultak műveinek nyilvános felhasználását végzi. Felhasználó felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Adatszolgáltatási lapon általa feltüntetett adatokat hiánytalanul, a valóságnak megfelelően adta meg, így azok az általa végett felhasználás valós körülményeit megfelelően tükrözik, és ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy az Artisjus a felhasználásért fizetendő jogdíjat ezen adatok alapján számítja ki és foglalja bele a Felhasználónak megküldésre kerülő jogdíjfizetési értesítőibe.
  2. Zeneművek és Irodalmi Művek: A jelen felhasználási engedély a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy ezek jelenetei, illetve keresztmetszetei, a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) felhasználása kivételével kizárólag az írók, zeneszerzők és szövegírók már nyilvánosságra hozott Irodalmi műveire és Zeneműveire terjed ki.

3. Felhasználási Engedély:

3.1. Az Artisjus a jelen szerződésben meghatározott szerzői jogdíj megfizetésének feltételével a szerződés időbeli és területi hatálya alatt a Kjkt. 17. § (1) bekezdése, valamint a Díjszabás alapján valamennyi érintett bel- és külföldi szerzői jogosult javára a jelen szerződés szerinti felhasználásra irányadó, törvényben előírt, közös jogkezelés keretében a Felhasználó számára engedélyezi a Zeneművek és Irodalmi Művek az Szjt. 24.§ és 25.§ (1) bekezdése szerinti nyilvános előadását, az Szjt. 77. § (1) bekezdése alapján a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek és azokban foglalt előadóművész teljesítmények nyilvánossághoz közvetítését és az Szjt. 28.§ (3) és (4) bekezdésében foglalt felhasználást.

3.2. A Felhasználási Engedély nem terjed ki azon szerzők Zeneműveinek és Irodalmi Műveinek az Szjt. 24.§-a felhasználására, akik joghatályosan gyakorolták a jelen szerződéssel érintett felhasználás tekintetében a Kjkt. 18. § (1) bekezdésében említett nyilatkozat-tételi jogukat. Az Artisjus a honlapjának érintett részein közzéteszi azon szerzők nevét, akik e nyilatkozat-tételi jogukat joghatályosan gyakorolták (www.artisjus.hu).

4. A jogdíj megfizetése:

4.1. A Felhasználási Engedély fejében a Felhasználó szerzői jogdíjként az Artisjus V jelű Díjszabásában meghatározott szerzői jogdíjat köteles fizetni. Ha a Felhasználó érdekképviseleti szervezet tagja, akkor az érdekképviseleti szervezettel kötött megállapodásban rögzített jogdíjkedvezményben részesül, az ott meghatározottak teljesítésének feltételével.

4.2. A Felhasználó a jogdíjat az Artisjus által kibocsátott, számviteli bizonylatnak minősülő jogdíjfizetési értesítő szerint, az ott feltüntetett mértékben és a feltüntetett teljesítési határidőig köteles megfizetni, az Artisjus jogdíjfizetési értesítőn feltüntetett bankszámlájára. A jogdíj megfizetéséről az Artisjus számlát bocsát ki, amely a megfizetett összeg tekintetében tartalmazza, hogy az további pénzügyi teljesítést nem igényel.

4.3. A felhasználó a felhasználási engedélyt a jogdíj megfizetésével egyidőben szerzi meg.

5. Változásbejelentés:

5.1. A Felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése értelmében köteles előzetesen bejelenteni, ha a Szálláshelyen bármilyen, a zenefelhasználást érintő változást tervez, köteles továbbá előzetesen megadni mindazon adatokat, amelyek a jogdíj megállapításához szükségesek. Felhasználó az adatváltozások bejelentésére a www.artisjus.hu című honlapon elérhető adatszolgáltatási lap kitöltésével és Artisjus részére történő megküldésével köteles.

5.2. Ha a Felhasználó a jelen szerződésben foglalt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségeit akár csak részben elmulasztja, vagy késedelmesen teljesíti, és/vagy a változásról az Artisjus csak a Szálláshely ellenőrzése során szerez tudomást, úgy az Artisjus jogosult a fizetendő jogdíj összegével megegyező összegű költségátalány megfizetésére kötelezni a Felhasználót (Szjt. 24. § (6) bekezdés) a felderítést magába foglaló negyedévre vonatkozóan, és Felhasználó az ezt követően esedékes jogdíjat a költségátalány összegével együtt köteles megfizetni.

6. Jogszavatosság: Az Artisjus szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult a jelen szerződés szerinti tartalommal a felhasználási engedélyt - a 3.2. pontban említett kivétellel – a Felhasználónak megadni. Kijelenti továbbá, hogy e kizárólagosságra tekintettel más személy vagy szervezet jogszerűen nem érvényesíthet igényt a Felhasználóval szemben jelen szerződés szerinti felhasználási cselekmények szerzői engedélye tárgyában. Tájékoztatja a Felhasználót, hogy a 3. pont szerinti felhasználási cselekmények engedélyezése körében más személlyel vagy szervezettel való megállapodás, más személynek vagy szervezetnek történő díjfizetés az Artisjus irányában nem hatályos, és nem mentesíti a Felhasználót a szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei alól (Kjkt. 8. §.).

7. Hatály:

7.1. A jelen szerződés mindkét fél általi szabályszerű aláírásának a feltételével, aláírásának napján lép hatályba, és határozott időre szól, időtartama az Artisjus felhasználás időszakában hatályos V jelű Díjszabás hatályával egyezik meg. A szerződés hatálya mindannyiszor egy-egy évvel meghosszabbodik, kivéve, ha az Artisjus a szerződést év végre szólóan felmondja. Az Artisjus a szerződés felmondását a V jelű Díjszabás jelen szerződés feltételeit érintő megváltozásával köteles indokolni.

7.2. A jelen felhasználási szerződés Magyarország területére terjed ki (területi hatály).

8. Egyéb rendelkezések:

8.1. Üzleti titok: A felek jelen szerződés keretében a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott valamennyi adatot, tényt, információt üzleti titokként kezelik, az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

8.2. Adatvédelmi szabályok alkalmazása: szerződő felek vállalják és szavatolják, hogy valamennyi a szerződés megkötésével, illetve teljesítésével összefüggő személyes adat kezelésével, feldolgozásával összefüggésben megfelelnek az Általános adatvédelmi rendelet, illetve a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek. A szerződő a felek e körben kijelentik és szavatolják, hogy bármely érintett személyes adatait az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikke szerinti jogcímen kezelik. A szerződő felek vállalják és szavatolják, hogy a részükről a szerződés teljesítésében közreműködő természetes személyek vonatkozásában eleget tettek az Általános adatvédelmi rendelet 13. és 14. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségeiknek. Az Artisjus tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatvédelemmel összefüggő tájékoztatói a https://www.artisjus.hu/adatvedelem/ címen érhetőek el. Felhasználó a jelen szerződés elfogadásával kijelenti, hogy az Artisjus természetes személy felhasználókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját (https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2020/07/13_cikk_termeszetes_szem_felhasznalok.pdf) megismerte és abban foglaltakat elfogadta.

8.3. Felek kijelentik, hogy a felhasználási szerződés bevezető részében megjelölt és azt aláíró képviselőik a szerződés aláírására, és az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásra megfelelő képviseleti joggal rendelkeznek. A felek a jelen szerződés hatálya alatt kölcsönös együttműködésre és tájékoztatásra kötelesek.

8.4 A jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos V jelű Díjszabás, illetve a szerző jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény., a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felhasználási szerződés lenyitása/bezárása