Tagság & Testületek

Az Artisjus a zeneszerzők, szövegírók, irodalmi szerzők, valamint örököseik és zeneműkiadóik egyesülete. Jogdíjbeszedésünk alapját a tőlük kapott (tagsági) megbízások képezik. Az egyesületi formát követve, testületeken keresztül látjuk el tevékenységeink egy részét.

Az Artisjus Egyesület tagjai és megbízói

Megbízóink és tagjaink teljes névsora rendszeresen frissül.

Egyesületi tagok

Egyesületi tagok – irodalmi szerzők és örökösök 188 fő

Egyesületi tagok – komolyzenei szerzők és örökösök 212 fő

Egyesületi tagok – könnyűzenei szerzők és örökösök 1686 fő

Egyesületi tagok – zeneműkiadók 26 db

Megbízók

Megbízók – szerzők és örökösök  26 510 fő

Megbízók – zeneműkiadók 93 db

Testületek

Az Artisjus az egyesületi formát követve testületeken keresztül látja el tevékenységeinek egy részét. Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttgyűlés.

KÜLDÖTTGYŰLÉS

Az Artisjus Egyesület legfőbb szerve. A teljes tagság választja meg négyévente, tagcsoportonként. A jelenlegi névsor a 2023 decemberi választáson alakult ki.

Küldöttgyűlés tagjai

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az egyesület belső ellenőrző szerve, amelyet szintén közvetlenül a tagok összessége választ. Az FB mostani összetételét szintén 2023 decemberében szavazta meg a tagság.

Felügyelő bizottság tagjai

VEZETŐSÉG (ELNÖKSÉG)

Az egyesület leggyakrabban ülésező, ügyintéző-képviseleti szerve, amelynek tagjait a Küldöttgyűlés saját tagjai közül választotta meg 2024. január 15-én. A Vezetőség tagjai közül választja az egyesület Elnökét, illetve a Vezetőség választja meg a munkaszervezet vezetőjét, a Főigazgatót is.

Vezetőség tagjai

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

Az Egyesület jelenlegi elnöke Németh Alajos. A Vezetőség 2022. február 2-án választotta meg 2 éves időszakra. Bővebb információ itt.

Az egyesület tiszteletbeli elnöke

Az Artisjus Egyesület tiszteletbeli elnöke Madarász Iván. A Küldöttgyűlés 2022. október 27-én választotta meg határozatlan időre. Bővebb információ itt.

AZ EGYESÜLET FŐIGAZGATÓJA

Az Egyesület főigazgatója Dr. Szinger András.

AZ ARTISJUS SZERZŐI MUNKABIZOTTSÁGAI

Az Artisjus munkáját munkabizottságok segítik.

Műfaji Besorolási Bizottság tagjai

Átdolgozási Bizottságok tagjai (komolyzenei, könnyűzenei, népzenei és jazz)

Szerzői Véleményező Bizottság

A Vezetőség javaslattevő szerve. Tagsági kezdeményezésre alakultak meg a véleményező bizottságok, hogy a Küldöttgyűlésen és Vezetőségen kívüli csoportok is képviseljék a szerzők érdekeit a döntéshoztalban. Megvitatják az őket érintő kérdéseket, javaslatokat terjesztenek a Vezetőség elé.

Könnyűzenei SZVB tagjai

Komolyzenei SZVB tagjai

Zeneműkiadói konzultációs testület

MZE mellett működő Zeneműkiadói Támogatások Kuratóriuma

Kuratóriumi tag

Artisjus-díj Előkészítő Bizottságok

Az Artisjus-díj Előkészítő Bizottságok tagjai (irodalmi és zenei)

Opt-out

Közös jogkezelési tevékenységünk alól részben kijelentkezett jogosultak neve itt érhető el, a tiltakozás hatályossá válásának időpontjával és az érintett vagyoni jog megjelölésével (2016. évi XCIII. tv. [Kjktv.] 54.§ (1) i) pont alapján).

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 18.§ (1) bekezdése szerint a kötelező közös jogkezelés körébe tartozó esetek kivételével az Egyesületnek közös jogkezelési megbízást nem adott, illetve nem egyesületi tag jogosult a közös jogkezelő szervezethez intézett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával tiltakozhat művei felhasználásának ún. kiterjesztett közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen. A tiltakozás bármikor történhet és a tiltakozó nyilatkozat az Egyesület általi kézhezvétel napját követő ötödik napon lép hatályba, kivéve a már megkötött felhasználási szerződések esetében, amelyekre nézve a tiltakozás a tiltakozással érintett naptári félév utolsó napján válik hatályossá, feltéve, hogy a tiltakozásra az érintett félév első három hónapjának utolsó napjáig sor kerül. A tiltakozást a jogosult valamennyi meglévő és jövőbeli művére kiterjedő hatállyal teheti meg, amelyekre onnantól a tiltakozással érintett jog tekintetében maga tudja engedélyezési jogait a művek felhasználóival szemben gyakorolni. Ez alól kivétel a kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek engedélyezése körében tett tiltakozó nyilatkozat (Szjt. 41/M.§), amely a jogosult kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedileg megjelölt művére is vonatkozhat. Az Egyesület igény esetén személyre szabott tájékoztatással és űrlapokkal segíti a jogosultak megfelelő joggyakorlását. A tiltakozó jogosultak nevének nyilvánosságra hozatala az Egyesület jogszabályi kötelezettsége, amely a felhasználók tájékoztatását és engedélyszerzésük elősegítését szolgálja.

Egyéb

Tagértekezleti meghívó