Mártonffy Marcell

Díjazott mű: Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben – Poétika és teológia II.

Kiadó: Gondolat Kiadó

Díj: Artisjus Irodalmi Díj – ESSZÉ, KRITIKA kategória

Mártonffy Marcell már évek óta folytat olyan irodalomtudományos munkát, amely – jószerével – párját ritkítja a magyar irodalomról szóló beszédben: az irodalom teológiai szemléletét párosítja a legújabb irodalomértelmezési módszertanokkal, s olyan olvasási-értelmezési javaslatokat tesz, amelyek egyszerre sok szempontból újíthatják meg a magyar kritikai beszédmódot. Amint ő mondja: „a transzcendencia ’mondhatóságának’ és a keresztény hagyomány jelenkori továbbíródásának kérdését” tűzte ki vizsgálatainak céljául.

Pilinszky János jelentőségét természetesen nem ő fedezi fel az irodalomtörténet számára – ám az ő érdeme, hogy Pilinszky esszéisztikája, katolikus teológián alapuló publicisztikája megkapja méltó helyét és értelmezését: hiszen az eddigi értelmezésekben Pilinszky nagyszerű lírája mellett ezek a prózai írások háttérbe szorultak. Mártonffy Marcell nagy érdeme, hogy Pilinszkyben, mikor a vallásos líra poétikájának megújítójaként tiszteli, a II. vatikáni zsinat után megújuló teológiai gondolkodás nagy kérdésfeltevőjét is meglátja, aki a XX. századi történelem botrányai után újrafelteendő teológiai kérdések megoldhatatlan megoldására próbált törekedni. S Pilinszky jelentőségét azáltal is kiemeli és megvilágítja, hogy hagyományába bekapcsolja három nagy „utódjának”, Kertész Imrének, Borbély Szilárdnak és Esterházy Péternek irodalmiságát és teológiáját.

Mártonffy Marcell esszéit oly szempontból is méltatni kell, hogy rendkívül mély és sokszor ezoterikus elemzéseihez olyan esszényelvet tudott megalkotni, amely a teológiában szakmailag nem jártas irodalmár olvasót is magával tudja ragadni; szemléletének legnyitottabb mozzanataként pedig az emelhető ki, hogy feltett (és a művekből kiolvasott) kérdésekre nem végleges és lezáró válaszokat keres, hanem oly inspirációt, amely folyamatosan új kérdésekhez, s új interpretációkhoz vezethet.

Bízzunk benne, hogy kezdeményezéseinek lesz folytatása s hagyományozódása.

 

A laudációt írta: Margócsy István

Fotó: Somay Márk