Berkovits György

DÍJAZOTT MŰ: MAGYAR LÁTVÁNY
Kiadó: L’Harmattan

A könyv nemcsak az 1940-ben született író értekező prózájának legszebb teljesítménye, hanem a mai magyar esszéírás megrendítően érdekmentes eszmélkedésben fogant, szókimondó, gondolatgazdag és mély személyes önvizsgálaton alapuló gyűjteménye.

A könyv hat fejezetre bomlik. Az első és az utolsó családtörténeti vonatkozású – de Berkovits a rokoni sorsokat ezer aggódó mozdulattal ágyazza be a huszadik századi, világméretű apokalipszisek pusztító történetébe. A másik négy különböző tárgyakat érint, és valószínűleg más-más időszakban íródtak: az író szól a különböző történelmi korszakok szexuális szokásairól, a modern nagyváros elviselhetetlen „zajszennyéről”, a tömegkultúra agresszivitásáról s a címadó írásban nagy retorikai készlettel ábrázolja az elmúlt százötven év magyar „vezetőinek” hatalomszerzését övező ceremóniáit, kudarcuk és bukásuk jegyeit. Erősen sugallja: minden önkényuralom megsemmisíti önmagát és jóvátehetetlen károkat okoz a nemzeti létezés különböző szféráiban.

A könyv manapság ritka erényeit dióhéjban így tudnám megnevezni: az amoralitás radikális elutasítása életgyakorlatban és művészi komponálásban egyaránt; a világ – és ezen belül: Magyarország – történelmi léptékű és főleg közösséget érintő kérdéseinek elmélyült elemzése; a jelszavakra szűkülő beszédmód egyetemes elutasítása; az elfogulatlan – de nem kíméletlen – kritikai szellem megújítása; egzisztenciális „otthon- és értelemkeresés” egy tér és hely nélkülivé vált világban; és nem utolsósorban: a hagyományos etikai és esztétikai kérdések újrahitelesítése.

Berkovits kritikai attitűdje éppen azért olyan megrázó, mert részletesen szemünk elé tárja a közéleti disszonanciák egyéni életünkben megnyilvánuló kárhozatos hatásait, és meg is nevezi azokat.

A könyv messze kiemelkedik mai értekező prózánk átlagából: erkölcsi szempontrendszerével, esztétikai pártoskodástól mentes elfogulatlanságával, mindenféle „helyezkedést” elutasító független szemléletével, a magasrendű esztétikai értékek megidézésének igényével és szinte biblikus méretű profétikus kritikai hanghordozásával.

Írta: Báthori Csaba

Fotó: Berkovits Balázs